Çalışma Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç

MADDE 1(1) Bu Yönergenin amacı,  kent yaşamında, Beykoz’da kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan Beykoz Kent Konseyinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

            Kapsam

MADDE 2(1) Bu Yönergenin kapsamı, Bu Yönerge; kent konseylerinin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

            Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/1 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

 1. Kent Konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Beykoz Belediyesi’ni,
 • Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplumun ve vatandaşların ortaklık anlayışıyla, dil, din, ırk, sınıf, cinsiyet ayrımı gözetmeden, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; yaşanılan kente sahip çıkmayı, halkın yönetime katılımını, kendi sorunlarına sahip çıkmasını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştirmeyi özendiren; kent kaynaklarının en etkin, verimli ve adil kullanımına katkı sağlamayı, daha çağdaş, daha katılımcı, daha uygar bir yapı oluşturmayı ve kentsel hakların geliştirilmesini amaç edinen; bu yönde kent topluluğunun ilgisini belirli bir mekânda, hoşgörü, saygı ve anlayış noktalarında odaklaştırmayı hedefleyen; sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmasını; Beykoz Kent Konseyi’ni
 • Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi ölçütlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,
 • Kadın, Gençlik, Engelli, Çocuk ve Yaşlılar Meclisleri kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı, grupların kendi sorunlarına çözüm üretmek ve kent yönetimine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşmuş, gönüllülük ve demokratik platform olma esasına dayanan Beykoz Kent Konseyi Meclislerini,
 • Kent Konseyi’nin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı çeşitli toplum kesimlerinin, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen, gönüllülük esasında oluşmuş, gerektiğinde uzman desteği alan, şeffaf ve katılımcı ortak yapıları olan Beykoz Kent Konseyi Çalışma Gruplarını,
 • Toplumsal sorumluluk anlayışıyla, bilgi, zaman, beceri ve deneyimini Beykoz Kent Konseyi bünyesinde oluşturulmuş meclisler ve çalışma gruplarında yer alarak kullanan bireyi,
 • ; Merkezi yönetim, yerel yönetim, üniversite, siyasi partiler, muhtarlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını,
 • Beykoz Kent Konseyi Genel Kurulunu,
 1. ; Beykoz Kent Konseyi Yürütme Kurulunu,
 • Beykoz Kent Konseyi Yürütme Kurulu Genel Sekreterliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşekkül, Görevler ve Çalışma Prensipleri

            Beykoz kent konseyinin teşekkülü

MADDE 5(1) Beykoz Kent Konseyi, Mahalli İdareler genel seçimlerini izleyen ilk üç ay içinde 8 nci maddede belirtilen üyelerden oluşur.

(2) Kent Konseyi genel kurulu ilk toplantısını Beykoz Belediye Başkanının çağırısı üzerine Belediye Başkanının başkanlığında yapar. Toplantıyı idare etmek üzere en az üç kişiden oluşan divan kurulu seçilir.

             (3) Divanın oluşmasından sonra yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçimi yapılır.

            Beykoz kent konseyinin görevleri

MADDE 6(1) Beykoz Kent Konseyi;

 1. Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

Beykoz Kent Konseyinin Çalışma Prensipleri

            MADDE 7(1) Beykoz Kent Konseyi;

 • Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organların Oluşumu ve Çalışma Usulleri

            Beykoz kent konseyini organları

            MADDE 8(1) Beykoz Kent Konseyi;

Organlar

              — Genel Kurul

              — Yürütme Kurulu

              — Meclisler ve Çalışma Grupları      

            Beykoz Kent Konseyinin Oluşumu

Genel Kurulun oluşumu ve çalışma usulleri

MADDE 9(1) Beykoz Kent Konseyi Genel Kurulu; Beykoz Kent Konseyi Genel Kurulu, kent konseyinin en yetkili organı olup 8 inci maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

 • . Talep halinde tasarıların lehinde ve aleyhinde en az birer üyeye söz verilir. Talep çok olursa başkan sayıyı sınırlamada yetkilidir. Konuşma süreleri 5 dakikadan çok olmaz. Zaruri hallerde başkan süreyi makul şekilde uzatabilir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yürütme Kurulun oluşumu ve çalışma usulleri

MADDE 10– Beykoz Kent Konseyi Yürütme Kurulu Oluşumu ve Çalışma Usulleri

(1) Yürütme Kurulu Oluşumu;

a) Yürütme Kurulu, kent konseyi genel kurulu tarafından ilk dönem için iki ve ikinci dönem için üç yıl süre görev yapmak üzere seçilen en az 7 üyeden oluşur. Kadın, gençlik ve engelliler meclisi başkanları da yürütme kurulunda yer alır. Toplantılara kent konseyi başkanı başkanlık eder. Bulunmaması halinde en yaşlı üye başkanlık eder.

 b) Yürütme Kurulu, kanun ve yönetmeliklerde belirlenen amaçlara ulaşmak için çalışma yürütür. Salt çoğunluk ile toplanır ve yine salt çoğunluk ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Genel Kurul gündemini oluşturur, toplantının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar, alınan kararları Beykoz Belediye Meclisine gönderir ve sonuçlarını takip eder. Ayrıca alınan sonuçları uygun iletişim araçları ile tüm ilçe halkının bilgisine sunar.

  c) Yürütme Kurulu genel Kurula karşı sorumludurlar. Yürütme Kurulu üyeleri temsil ettikleri kurulun aleyhinde çalışamazlar, kurulun benimsemediği görüş ve düşüncelerini kurulun düşüncesi imiş gibi açıklayamazlar.

(2) Yürütme Kurulu Çalışma Usulleri;

a) Yürütme Kurulu gündemini Kent Konseyi Başkanı ve Genel Sekreter oluşturur. İlave gündem önerilerinin oluşturulması için diğer üyeler yazılı başvuruda bulunmak durumundadır.

b) Yürütme Kurulu alınan kararları ilgili birimlere ulaştırılması ve takibini sağlar.

c) Yürütme Kurulu, Kent Konseyine karşı sorumludur. Yürütme Kurulunun işleyişini Genel Kurul denetler.

d) Yürütme Kurulu ayda iki kez toplanır. Ancak ihtiyaç halinde Kent konseyi Başkanının veya üyelerin üçte birinin isteği üzerine olağanüstü de toplanabilir.

e) Yürütme Kurulu, sekretarya hizmetlerini ve toplantılarını Beykoz Belediyesi Hizmet Binasında veya belediye tarafından kendilerine tahsis edilen yerde, ya da yürütme kurulunca uygun görülecek yerde toplanılır.

f) Meclis ve çalışma guruplarının temsilcileri, Yürütme Kurulunca uygun görülmesi halinde Yürütme Kurulu toplantılarına katılabilirler. Ancak yapılan bu tür toplantılarda oy kullanamazlar.

g) Kent Konseyi Meclislerinin ve komisyonlarının çalışmalarını izler ve bunlara kolaylaştırıcılık hizmetlerinde bulunur.

h) Yürütme Kurulu toplantılarına arka arkaya 3 kez toplam 5 kez toplantıya katılmayan üyenin Yürütme Kurulu üyeliği ilk genel kurul toplantısında görüşülerek sona erdirilebilir.

Meclislerin Oluşumu ve Çalışma Usulleri

MADDE 11(1) Beykoz Kent Konseyi; Kuruluş amacına tam olarak ulaşabilmek için aşağıda yazılı meclisleri ve yürütme kurulunca belirlenecek çalışma komisyonlarını oluşturur. İhtiyaç halinde yeni meclisler ve çalışma komisyonları oluşturulabilir. Ayrıca meclisler kendi içerisinde çalışma komisyonlarını oluşturabilir. Meclisler ve çalışma komisyonlarınca oluşturulan görüşler kent konseyi genel kurulunda kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere belediye meclisine sunulur.

Meclisler

Komisyonlar

Başkanın Görev ve Yetkileri

MADDE 12Beykoz Kent Konseyi Başkanı;

(1) Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

(2) Kent konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.

(3) Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır.

(4) Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun, vekâlet eder.

Genel Sekreterlik

MADDE 13- (1)Kent konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.

(2) Kent konseyi genel sekreteri, 6. maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.

(3) Genel sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.

(4) Çalışma komisyonları ve meclislerin çalışmalarına katılmak isteyen ilgili kuruluşların ve kişilerin ön başvurularını Yürütme Kurulu adına kabul etmek ve ilgili çalışma grupları ve meclislerde görev almalarını sağlamak, çalışma grupları ile meclislerinin rahat çalışmalarını ve lojistik gereksinimlerini sağlamak,

Sekretarya Hizmetleri

 MADDE 14: Kent Konseyinin Sekretarya hizmetleri, Beykoz Belediyesi Başkanlığının görevlendireceği kişiler tarafından yerine getirilir. Sekretarya hizmetlerini yürüten personel, çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur.

Yönergenin Uygulanması

 MADDE 15: Bu yönerge, kent konseyi genel kurulu tarafından kabul edildikten sonra uygulanmaya başlar ve Yönetmelik hükümleri kent konseyi yürütme kurulu tarafından yürütülür.   

Konseyin idari yapılanması

MADDE 16- (1)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Yapı

            Kent Konseyinin Mali Yapısı

            MADDE 14- (1) İletişim Koordinatörlüğü, Başkan adına;

Kent konseyinin gelirleri

MADDE 15- (1)

Kent konseyinin giderleri

MADDE 16- (1)

Ödeneklerin kullanılması

MADDE 17- (1)

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

            Görüşlerin ilanı

MADDE 18- (1)

Katılımcılık

MADDE 19- (1)

            Disiplin hükümleri

            MADDE 20(1)

            Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

            MADDE 21(1) Genel Kurulun …/…/… tarihli ve sayılı kararı ile kabul edilen Beykoz Kent Konseyi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

            Hüküm bulunmayan haller

            MADDE 22 (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.

            Yürürlük

            MADDE 23 (1) Bu Yönerge, Genel Kurulunun kabulünden sonra yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 24(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yürütme Kurulu yürütür.