ankara rus escortankara escortçankaya escortankara escorteryaman escortankara escortistanbul rus escortankara escortistanbul escortçankaya escortkızılay escortistanbul rus Escortatasehir Escortbeylikduzu Escort

Çalışma Yönergesi

I. BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

AMAÇ

Madde 1: Bu yönergenin amacı, Beykoz Kent Konseyi’nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2: Bu yönerge, Beykoz Kent Konseyi kuruluşunun, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

DAYANAK

Madde 3: Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

II. BÖLÜM

BEYKOZ KENT KONSEYİ

TANIMI, AMACI, OLUŞUMU VE ORGANLARI

TANIMI

Madde 4: Beykoz Kent Konseyi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda; Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Gündem 21 ve Habitat II’nin sürdürülebilirlik, yaşanılabilirlik ve yapabilir kılma ilkelerinin ışığında, hoşgörü, saygı ve anlayış çerçevesinde, halkın yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştirmeyi ve kendi sorunlarına sahip çıkmayı özendirmeyi, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceleyen bir oluşumdur.

AMACI

Madde 5:

 1. Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
 2. Beykoz’un doğası, tarihi, kültürel mirası, turizm değerleri ve sosyo-ekonomik yaşantısı ile bütünleşecek nitelikteki stratejilerin belirlenmesi ve tanıtılması,
 3. Kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar arasında önceliklerin belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesine imkan tanıyacak bir uzlaşma ortamı oluşturmak,
 4. Katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirerek sivil toplumun kurumsallaşmasına katkı sağlamak,
 5. Kent halkı ile birlikte kentin gelişmesine katkı sağlayacak eylem planları hazırlamak, uygulamak ve geliştirmek,
 6. Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmaya ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek,
 7. Konseyce alınan kararların Belediyesi Meclis gündemine alınmasını sağlamak,
 8. Kent hayatını ilgilendiren her konuda çalışmalar yapmak.

ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 6: Kent konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür:

 1. Beykoz Yerel Gündem 21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentimizin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
 2. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
 3. Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
 4. Beykoz Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,
 5. Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
 6. Beykoz’da kentle ilgili araştırma, çalışma ve yatırım yapan resmi, özel ve sivil toplum çalışmalarının Beykoz perspektifinden yaklaşmalarına katkı sağlamak,
 7. Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

OLUŞUMU

Madde 7: Beykoz Kent Konseyi aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.

             a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,

             b) Belediye başkanı veya temsilcisi,

             c) Kaymakamlık makamı tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

             ç) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve yüzde 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,

             d) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

             e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,

             f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,

             g) Kent konseyince kurulan meclislerin başkanları.

ORGANLARI

Madde 8: Beykoz Kent Konseyi’nin organları şunlardır:

 1. Genel Kurul
 2. Yürütme Kurulu
 3. Meclisler ve Çalışma Grupları
 4. Kent Konseyi Başkanı

GENEL KURUL

Madde 9:

 1. Beykoz Kent Konseyinin en yetkili organıdır. Kent Konseyi Yönetmeliğinin 8.Maddesinde belirtilen üyelerden oluşur.
 2. Genel Kurul, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, genel kurul üyelerince verilen önergeleri görüşmek,
 3. Beykoz Kent Konseyi Çalışma Yönergesi hakkında yapılacak değişiklikleri görüşmek ve karara bağlamak,
 4. Görev alanlarına giren konularda Meclis ve çalışma grupları oluşturmak,
 5. Kent Konseyi Çalışma Yönergesinin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekli kararları almak amacıyla yürütme kuruluna yetki verir. 
 6. Belediye Başkanının çağrısı ile Belediye Başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere kendi üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer ve madde 7’de belirtilen üyelerin katılımı ile toplanır. Genel Kurul,  her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır.
 7. Genel Kurula, Kent Konseyi Başkanı, olmaması durumunda ise yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.
 8. Genel Kurul toplantılarına, yazılı mazereti olmaksızın üst üste 3 defa katılmayan üyeler ile ilgili olarak kurumdan yeni yetkilendirme istenir. Yetkilendirme yapılmaması durumunda üyeliği düşer.

YÜRÜTME KURULU

Madde 10:

 1. Konsey Yürütme Kurulu seçimle gelen 7 asil, 7 yedek ve doğal üyelerden oluşur.
 2. Beykoz Kent Konseyi Başkanı Yürütme Kurulu Başkanı’dır. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi Yürütme Kuruluna başkanlık eder.   
 3. Kent Konseyi Başkanı, Genel Sekreteri ve Kent Konseyi tarafından kurulmuş olan Meclis Başkanları Kent Konseyi Yürütme Kurulunun doğal üyesidir.
 4. Yürütme Kurulu toplantılarına, yazılı mazereti olmaksızın üst üste 3 defa katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesi yerine, yedek üye sıralamasına göre seçilmiş olan ilk yedek üye, yürütme kurulu üyesi olarak çağırılır.
 5. Beykoz Kent Konseyi Yürütme Kurulunun görev süresi; ilgili mahalli idareler seçim dönemini takiben, birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıldır.
 6. Yürütme kurulu, Genel Kurulun gündemini tespit eder. Gündemle ilgili Genel Kurul’da söz almak isteyen ve 2 gün önceden yazılı müracaatta bulunan üyelerin müracaatlarını değerlendirir ve Genel Kurul toplantısında, bu üyelere öncelikle söz hakkı verir.
 7. Yürütme Kurulu, Genel Kurul tarafından alınan kararları Belediye Meclisine sunar ve uygulamayı izler.
 8. Yürütme Kurulu; Kent Konseyi tarafından kurulan Meclislerin çalışma usul ve esaslarını belirler. Gönüllü çalışma gruplarının çalışma usul ve esaslarını oluşturur. Meclisler ve çalışma grupları tarafından alınan kararları görüşür ve belediye meclisine sunar. Her toplantıda genel kurula bu konuda  bilgi verir.
 9. Yürütme Kurulu Kent Konseyi Çalışma Yönergesinin 5. ve 6. maddesinde belirtilen amaçlar ve çalışma ilkeleri doğrultusunda kendisine yapılan proje başvurularını kabul edebilir, proje çağrılarında bulunabilir,  bu doğrultuda açılmış veya açılacak projelere ortak veya iştirakçi olarak katılabilir, destek verebilir.

MECLİSLER VE ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde 11:

 1. Kent Konseyi,  görev alanına giren konularda meclis ve çalışma grupları oluşturabilir.
 2. Kent Konseyi bünyesinde kurulacak olan Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları genel kurulca belirlenir.
 3. Meclislerin görev süreleri, Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
 4. Çalışma Grupları en az 3 kişiden oluşur. İçlerinde konu ile ilgili uzman kişi bulundurur. Çalışmalarını planlayarak proje halinde (amaç, hedef, süre,  faaliyetler, bütçe vb.) yürütme kuruluna sunar.

KENT KONSEYİ BAŞKANI

Madde 12:

 1. Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.
 2. Kent konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.
 3. Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır.
 4. Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder.
 5. Genel kurul üyelerince verilen önergeler, kent konseyi başkanınca oylatılır veya ilgili organlara havale edilir.

III. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

YÜRÜTME KURULU SEÇİMİ

Madde 13:

 1. Beykoz Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Genel Kurul üyelerinin salt çoğunluğunun katılımıyla genel kurulun karar vereceği oy verme sistemi ile seçilir
 2. Kent Konseyi üyesi olan herkes, Yürütme Kurulu üyeliğine aday olabilir.
 3. Seçim sonucunda en fazla oyu olan 7 kişi Yürütme Kurulu üyeliğine, 7 kişi de yedek üyeliğe seçilir.
 4. Genel Kurulun yürütme kurulu seçimini gizli oy verme yöntemi ile yapılmasına karar vermesi durumunda, üyeler oy pusulasına en fazla 7 asil ve 7 yedek ismi yazabilirler. 7 adaydan fazla ismin yazıldığı oy pusulası iptal edilir.

TOPLANTI VE GÖRÜŞME USULÜ

Madde 14:

 1. Kent Konseyi Genel Kurulu, Yürütme Kurulu tarafından belirlenen yer ve zamanlarda, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır. Katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
 2. Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 30 gün içinde gerçekleştirilmek üzere toplantı ertelenir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.
 3. Genel Kurul, Yürütme Kurulu Başkanı tarafından doğrudan veya Madde 7’de öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağrılabilir.

GÖRÜŞLERİN İLANI

Madde 15: Kent Konseyi Genel Kurulunca oluşturulan görüşler, Beykoz Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında görüşüldükten sonra Belediye tarafından Kent Konseyi Yürütme Kuruluna bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

SEKRETERYA HİZMETLERİ

Madde 16:

 1.   Kent konseyinin sekreterya hizmetleri, ilgili belediye tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.
 •   Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur.

GENEL SEKRETER

 1. Kent Konseyi Genel Sekreteri, Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesi olup, Belediye Başkanı’nın önereceği 3 kişi arasından ve Yürütme Kurulu tarafından seçilir. Genel Sekreterin Genel Kurul Üyelerinin arasından seçilme zorunluluğu yoktur.
 2. Kent Konseyi genel sekreteri, Beykoz Kent Konseyi Yönergesinin 6 ncı maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.
 3. Kent Konseyi’nce alınan kararların, kamuya mal edilmesini, yetkili organlara ulaştırılmasını ve uygulamaya konulmasını takip eder ve Yürütme Kurulu’nu bilgilendirir.
 4. Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan toplantı gündemini, 5 gün önceden Konsey üyelerine uygun araçlarla bildirir.
 5. Genel sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.


BEYKOZ KENT KONSEYİNİN MALİ YAPISI

Madde 17:

 1. Beykoz Belediyesi bütçesinde, Beykoz Kent Konseyi’ne, ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapabilir ve destek sağlayabilir.
 2. Kent Konseyi amaçları doğrultusunda ilgili kurumlara proje başvurusunda bulunabilir, ortaklıklar kurabilir, var olan projelere iştirakçi olabilir.

YÜRÜTME

Madde 18: Bu yönergenin hükümlerini, Konsey Yürütme Kurulu uygular.

YÜRÜRLÜK

Madde 19: Bu yönerge hükümleri, Beykoz Kent Konseyi Genel Kurulu’nun 26 Ekim 2010 tarihli toplantısı ile yürürlüğe girmiştir.

Takvim

Aralık 2021
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
antep escort porno film izle film izle malatya escort erotik filmler hd film izle gaziantep escort film izle escort bayan gaziantep escort bayan antep escort bayan escort escort antep escort antep bayan escort antep film onerileri webmaster